ภาคต้น 2554
   
     

บริการนี้เป็นบริการเสริมโปรดตรวจสอบคะแนนกับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

นิสิตที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถแจ้งชื่อรับความช่วยเหลือได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่
101311 Economics of Development & Planning 1
101311 Economics of Development & Planning 120
101311   121
101431 Economic Planning 1
101431 Economic Planning 120
101432 Regional Economics 1
101442 Econ. Development of Selected Asian Countries 1
101446 Economic History of Japan 1
101497   120
101497 Seminar 1
101498 Special Problems 11
101521 Theory of Economic Development 630
101521 Theory of Economic Development 631
101531 Theory of Economic Planning 1
101533 Economics of Project Analysis 1
101533 Economics of Project Analysis 630
102597 Seminar 630
102597 Seminar 1
102597 Seminar 2
102599 Thesis 630
102599 Thesis 11
102696 Selected Topics in Economics 631
102697 Seminar 631
102699 Thesis 631
103421 Economics of Human Resources 1
103431 Labour Economics 1
103442   1
103497 Seminar 1
103498 Special Problems 11
103531 Advanced Labour Economics 1
103541 Advanced Economics of Industrial Organization 512
103541 Advanced Economics of Industrial Organization 1
103541 Advanced Economics of Industrial Organization 630
104311 International Economics 121
104311 International Economics 120
104311 International Economics 1
104401 International Economic Systems 1
104401 International Economic Systems 140
104432 International Finance Policy 1
104432 International Finance Policy 120
104441 Economics of International Investment 1
104441 Economics of International Investment 120
104497 Seminar 120
104497 Seminar 1
104498 Special Problems 120
104498 Special Problems 11
104521 Advanced International Trade Theory 630
104531 Advanced International Finance Theory 1
104631   631
105211 Money & Banking 121
105211 Money & Banking 120
105211 Money & Banking 1
105311 Public Finance 120
105311 Public Finance 1
105421 Monetary Theory & Policy 1
105421 Monetary Theory & Policy 120
105431 Fiscal Theory & Policy 1
105431 Fiscal Theory & Policy 120
105432 Economics of Government Expenditure 120
105432 Economics of Government Expenditure 1
105434   1
105497 105497I Seminar 120
105497 Seminar 1
105498 Special Problems 120
105498 Special Problems 11
105521 Advanced Monetary Theory 630
105521 Advanced Monetary Theory 1
106423 Econ. Develop. & Natural Resource Utilli. 1
106424 Econ.Valua.Techni.of Natural Resource & Envi. 1
106497 Seminar 1
106498 Special Problems 11
106502 Economics of Natural Resources 1
106521 Advanced Environmental Economics 1
107111 Quantitative Methods for Economists 1
107211 107211i Mathematical Economics I 1
107211 Mathematical Economics I 120
107211 Mathematical Economics I 121
107311 Economic Statistics 120
107311 Economic Statistics 1
107311 Economic Statistics 121
107422 Operations Research for Economic Applications 1
107421   1
107423 Input-Output Analysis 1
107491 Research Methods in Economics 120
107491 Research Methods in Economics 1
107497 Seminar 1
107498 Special Problems 11
107511 Advanced Quantitation Analysis for Economists 1
107532 Advanced Econometrics I 630
107611 Advanced Mathematical Economics II 631
107622 Advanced Econometrics III 631
107691 Advanced Research Methods in Economics 631
108101 Introduction to Economics 701
108101 Introduction to Economics 820
108101 Introduction to Economics 700
108101 Introduction to Economics 495
108101 Introduction to Economics 490
108101   380
108101 Introduction to Economics 170
108101   151
108101 Introduction to Economics 150
108101 Introduction to Economics 140
108101 Introduction to Economics 3
108101 Introduction to Economics 1
108101 Introduction to Economics 2
108111 Microeconomics I 130
108111 Microeconomics I 121
108111 Microeconomics I 120
108111   100
108111 Microeconomics I 4
108111 Microeconomics I 3
108111 Microeconomics I 2
108111 Microeconomics I 1
108111 Microeconomics I 135
108112 Macroeconomics I 1
108112 Macroeconomics I 2
108112 Macroeconomics I 3
108112 Macroeconomics I 4
108112 Macroeconomics I 100
108112 Macroeconomics I 101
108112 Macroeconomics I 120
108112 Macroeconomics I 130
108112   135
108112 Macroeconomics I 480
108112 Macroeconomics I 700
108211 Microeconomics II 131
108211 Microeconomics II 2
108211 Microeconomics II 1
108211 Microeconomics II 130
108211 Microeconomics II 121
108211 Microeconomics II 120
108212 Macroeconomics II 1
108212 Macroeconomics II 135
108311 History of Economics Thoughts 121
108311 History of Economics Thoughts 120
108311 History of Economics Thoughts 1
108321 Microeconomics III 1
108431   1
108441 Economic Growth & Stability 1
108497 Seminar 1
108498 Special Problems 11
108511 Microeconomic Theroy I 634
108511 Microeconomic Theroy I 632
108511 Microeconomic Theroy I 2
108511 Microeconomic Theroy I 1
108512 Macroeconomic Theory I 1
    510
108611 Microeconomic Theory II 631
108612 Macroeconomic Theory II 631
108615 Advanced History of Economic Thought 631
109423 Logistic Management Economics 1
109424 International Transportation 1
109497 Seminar 1
109498 Special Problems 11
109523 Advanced Traffic Management Economics 1
110441 Marketing Business Economics 1
110441 Marketing Business Economics 120
110497 Seminar 120
110497 Seminar 1
110498 Special Problems 11
110498 Special Problems 120
110511 Managerial Economics I 510
110511 Managerial Economics I 512
110511 Managerial Economics I 513
110512 Managerial Economics II 510
110512 Managerial Economics II 512
110512 Managerial Economics II 513
110513 Advanced Managerial Economics 508
110513 Advanced Managerial Economics 509
110513 Advanced Managerial Economics 504
110513 Advanced Managerial Economics 503
110513 Advanced Managerial Economics 502
110513 Advanced Managerial Economics 500
110513 Advanced Managerial Economics 1
110513 Advanced Managerial Economics 506
110521 Quantitative Methods for Business Economics 513
110521 Quantitative Methods for Business Economics 512
110521 110521i Quantitative Methods for Business Economics 510
110532 International Business Economics 512
110532   510
110533   510
110542 International Marketing Business Economics 512
110542   510
110542 International Marketing Business Economics 513
110553 Advanced Business Economics Policies 510
110591   512
110595 Independent Study 513
110595 Independent Study 512
110595 Independent Study 510
110597 Seminar 513
110597 Seminar 512
110597 Seminar 510
110599 Thesis 510
110599 Thesis 513
111333 Analysis of International Economics 95
111437 Strategic Planning for Competitiveness 95
552599   11
118521   1
118531   1
118597   1
118597   2
119111 Introduction to Agricultural Economics 4
119111   135
119111 Introduction to Agricultural Economics 130
119111   4
119111 Introduction to Agricultural Economics 3
119111 Introduction to Agricultural Economics 2
119111 Introduction to Agricultural Economics 1
119331 Principles of Agricultural Marketing 2
119331 Principles of Agricultural Marketing 3
119331 Principles of Agricultural Marketing 1
119351 Agricultural Resource Economics 1
119381 Quantitative Analysis in Agricultural Econ. I 1
119381 Quantitative Analysis in Agricultural Econ. I 2
119381 Quantitative Analysis in Agricultural Econ. I 3
119381 Quantitative Analysis in Agricultural Econ. I 4
119382 Quantitative Analysis in Agricultural Econ.II 2
119382 Quantitative Analysis in Agricultural Econ.II 3
119382 Quantitative Analysis in Agricultural Econ.II 4
119382 Quantitative Analysis in Agricultural Econ.II 1
     
119407 Agribusiness Management & Development 700
119411 Food & Population Problems 1
119413 Economics of Biotechnology 1
119422 Agricultural Production Economics 1
119422 Agricultural Production Economics 2
119422 Agricultural Production Economics 3
119436 Marketing of Horticultural Products 1
119441 Agri. Capital Markets & Credit Institutions 1
    1
119453 Economics of Fishery Resources 1
119455 Economics of Forestry Resources 1
119461 Agricultural Policy 1
119461 Agricultural Policy 3
119461 Agricultural Policy 2
119462 Economics of Agricultural Development 1
119464 Local Government in Agriculture 1
119466 International Agricultural Trade 1
119481 Using Computer Programme in Agri. Econ. Anal. 11
119481 Using Computer Programme in Agri. Econ. Anal. 1
119482 Operations Research in Agricultural Econ. 1
119491 Research Methods in Agricultural Economics 2
119491 Research Methods in Agricultural Economics 1
119492    
119491 Research Methods in Agricultural Economics 3
119496 Selected Topics in Agricultural Economics 1
119496 Selected Topics in Agricultural Economics 2
119497 Seminar 1
119497 Seminar 2
119497 Seminar 3
119497 Seminar 4
119498 Special Problems 11
119501 Resource Utilization 1
119507 Econ.& Soc.Anal.for Natural Resource Manage. 1
119511   1
119511   634
119512 Inter.Business & Trade on Food & Agri.Commod. 634
119514   634
119522 Analysis of Agricultural Production Econ. I 1
119531 Agricultural Market & Price Analysis 632
119531 Agricultural Market & Price Analysis 1
119534 Food & Agri. Prod. Marketing & Price Strategy 634
119535 Food & Agricultural Supply Chain Management 634
119541 Advanced Agricultural Finance 634
119552 Advanced Land Economics 1
119555 Econ. Valua. of Nat. Resource & Envi.in Agri. 1
119555 Econ. Valua. of Nat. Resource & Envi.in Agri. 632
119556   1
119562 Advanced Agricultural Development Economics 1
119563 International Agri. Trade & Commercial Policy 632
119581 Adv. Quantitative Analysis in Agri. Econ. I 632
119581 Adv. Quantitative Analysis in Agri. Econ. I 1
119581 Adv. Quantitative Analysis in Agri. Econ. I 634
119583   634
119583 Adv. Quantitative Analysis in Agri. Econ. III 1
119591 Advanced Research Methods in Agri. Econ. 1
119591 Advanced Research Methods in Agri. Econ. 632
119592 Research Management & Evaluation 1
119592 Research Management & Evaluation 634
     
119595 Independent Study 634
119596 Selected Topics in Agricultural Economics 634
119596 Selected Topics in Agricultural Economics 630
119596 Selected Topics in Agricultural Economics 516
119597 Seminar 3
119597 Seminar 4
119597 Seminar 632
119597 Seminar 634
119597 Seminar 2
119597 Seminar 1
119598 Special Problems 11
119598 Special Problems 634
119599 Thesis 632
119599 Thesis 634
119599 Thesis 11
119599 Thesis 12
119691 Adv. Research Methodologies in Agri. Econ. 1
119697 Seminar 1
119699 Thesis 11
120111 Agribusiness Environment 1
120111 Agribusiness Environment 130
120171 Principles of Agribusiness 1
120171 Principles of Agribusiness 130
120211 Agribusiness Management 130
120211 Agribusiness Management 1
120271 Human Resources Management in Agribusiness 1
120271 Human Resources Management in Agribusiness 130
120341 Financial Management of Agribusiness Firm 1
120341 Financial Management of Agribusiness Firm 130
120381 Quan. Analysis for Agribusiness Management I 130
120381 Quan. Analysis for Agribusiness Management I 1
120461   130
120461 Agribusiness Policy 1
120462 International Agribusiness 1
120462   130
120471 Strategic Management in Agribusiness 1
120471   130
120471   130
120472 Management of Agribusiness Invesment Project 1
120472 Management of Agribusiness Invesment Project 130
120472 Management of Agribusiness Invesment Project 130
120491 Basic Research Methods in Agribusiness 1
120491 Basic Research Methods in Agribusiness 130
120497 Seminar 1
120498 Special Problems 11
120511 Agribusiness Management Process 514
120512 Mgt Inform Sys Agribus 514
120521   514
120521 Economics of Agricultural Processing 515
120531 Agribusiness Marketing 514
120531 Agribusiness Marketing 515
120541 Agribusiness Project Investment 514
120551 Agribusiness Strategic Management 515
120581 Quant App Agribus Mgt I 515
120581 Quant App Agribus Mgt I 514
120595 Independent Study 514
120595 Independent Study 515
120596 Selected Topics in Agribusiness 515
120597 Seminar 514
120597 Seminar 514
120598 Special Problems 514
120599 Thesis 514
125101 Introduction to Cooperative Sciences 1
125111 History of Cooperative Development 1
125112   1
125211 Cooperative Doctrines 1
125211 Cooperative Doctrines 2
125311 Cooperative Laws & Regulations 1
125312 Cooperative Accounting System 1
125314 Quantitative Analysis for Coop. Management II 1
125323 Agricultural Cooperatives Marketing 1
125331 Savings Cooperatives Management 1
125411 Cooperatives & Economic & Social Development 1
125412 Cooperative Policy & Planning 1
125414 Cooperative Education & Extension 1
125422 Financial Management of Agricultural Coop. 1
125434    
125491 Research Methods in Cooperatives 1
125497 Seminar 1
125497 Seminar 2
125498 Special Problems 11
125511 Advanced Coop. Doctrine & Coop. Principles 1
125523 Cooperative Business Management 1
125524 Managerial Cooperative Accounting 516
125525 Advanced Cooperative Finance 516
125525 Advanced Cooperative Finance 1
125527 Advanced Cooperative Marketing 1
125527 Advanced Cooperative Marketing 516
125541 Micro.& Macro.Theory for Cooperatives 1
125595 Independent Study 516
125595 Independent Study 11
125597 Seminar 516
125597 Seminar 1
125599 Thesis 11

HOME

pdf documents provided by Mr. Phakapong Poungsri นายภคพงศ์ พวงศร