งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนการค้นคว้าหาความรู้ การวิจัย การจัดสรรนิสิตให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำนิสิตในด้านการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ กิจการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีลักษณะงานดังนี้

   

 

 

3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับนิสิตใหม่ ประสานงานในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษาทำหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการประเมินผลอาจารย์โดยนิสิต จำแนกตามรายวิชาเรียนและอาจารย์ผู้สอน ประมวลผลข้อมูลและสรุปผล ข้อมูลในระดับคณะ ภาควิชา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     
 

3.2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานและบริการเกี่ยวการฝึกงานของนิสิตและการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่อาชีพ การเตรียมตัวในการสมัครงาน ประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้นิสิตและประสานงานกับบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน ในการรวบรวมส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วให้หน่วยงาน ดังกล่าว ตลอดจนประสานงานในการสอบสัมภาษณ์สมัครงานด้วย ประสานงานการขอทุนนิสิตและทุนพัฒนาอาจารย์ ประสานงานด้านความร่วมมือทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี สัมมนา และโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     
 

3.3 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นแหล่งจัดหารวบรวมจัดเก็บและให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลในสาขาเศรษฐ-ศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้คงไว้ในระดับสากล

News&EventsServices&InformationsGalleries ECON Quality AssuranceInstructors AssessmentEducation Links Home