What's News

 

26 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
ซึ่งทีมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
ส่งผลงานเข้าประกวดในชื่อผลงาน
My Sweet My Earth
ในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ผลการตัดสินปรากฏว่าได้รับ 2 รางวัลดังนี้

  1. รางวัลชมเชย ในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  2. รางวัล Popular Vote  ประเภทนิสิต

มีรายชื่อนิสิตร่วมโครงการ ดังนี้   
1. นายอำนาจ อรชร
2. นายนิติพันธุ์ ศิริสายัณห์
3. นายชูโชค ทีปกาญจน์

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

 
ชมภาพกิจกรรม