What's News

 

5 มิถุนายน 2552

เพื่อให้การรับคำร้องและพิจารณาคำร้องขอถอนรายวิชาล่าช้าของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เป็นวันสุดท้ายของการรับคำร้อง เรื่องขอถอนรายวิชาล่าช้าภาคต้น 2552 เพื่อเสนอคณบดีพิจารณา

โดยงานบริการการศึกษาจะเปิดรับคำร้องถึงเวลา 19.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับดำเนินการดังกล่าวให้นิสิต

 

 
โปรดรีบตัดสินใจ เดี๋ยวจะดำเนินการไม่ทัน