What's News

 

29 มกราคม 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยในปีนี้มีสถาบันต่างๆ 16 สถาบันทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

นิสิตที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันคือนายวีรพล มานะพันธ์โสภี นิสิตปี 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวณัฎฐนิชา ฉายรัสมีนิสิตปี 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ นางสาวอาภากร นพรัตยาภรณ์ นิสิตปี 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

โดยมีอาจารย์ณิธิชา ธรรมธนากูลเป็นผู้ควบคุมทีม มีรองศาสตราจารย์ ด.ร.โสมสกาว เพชรรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองศาสตราจารย์ด.ร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ และ อาจารย์ ดร. สัณหะ เหมวนิช เป็นผู้ฝึกสอน

ในช่วงก่อนการแข่งขันดังกล่าวนิสิตจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยนางสาวจุฑามาศ สุขภิรมย์ นางสาวณัฎฐนิชา ฉายรัสมี นายหาญณรงค์ภู่สมนาม นิสิตปี 4 และนายธันวา บัวแดงดีนิสิีตชั้นปีีที่ 3 ได้นำเสนอบทความงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์โดยหัวข้อ “พฤติกรรมและความพึงพอใจของการใช้เช็คช่วยชาติ” อีกด้วย

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับสอง         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ 4                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
ลำดับที่ 5                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
ลำดับที่ 6                               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ลำดับที่ 7                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่ 8                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 9                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 10                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 11                             มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลำดับที่ 12                             มหาวิทยาลัยทักษิน
ลำดับที่ 13                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      
ลำดับที่ 14                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ลำดับที่ 15                             มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ลำดับที่ 16                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 

 
ชมภาพการแข่งขัน